Gönüllü Çağrısı

Genç İşi Kooperatif gönüllülük programı kapsamında yeni gönüllüsünü arıyor!
Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2022 17:00
Gönüllülük strateji belgesini incele!

Görev Tanımı

Kurumsal Bilgi

Genç İşi Kooperatif, geçim kaynaklarından yoksun toplulukları kooperatifçilik yoluyla güçlendirmek için kapasite geliştirme ve araştırma faaliyetleri yürüten, kâr amacı gütmeyen bir araştırma, geliştirme ve eğitim kooperatifidir. Türkiye’nin gençlerin öncülüğünde örgütlenen ilk sosyal kooperatifi olarak Şubat 2015’te İzmir’de kurulan Genç İşi Kooperatif bugün 12 ortağı ve 2 gönüllüsü ile çalışmaktadır. Eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiyi kooperatifçilik yoluyla inşa eden Genç İşi Kooperatif programı üç ana bileşenden oluşur.

 • Amaç 1. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özellikle kooperatiflerin kapasitesini geliştirmek
  • Faaliyet 1. Kooperatifleşmek veya kooperatiflerini geliştirmek isteyen inisiyatifler için kapasite geliştirme
 • Amaç 2. Kooperatifçilik konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak
  • Faaliyet 2. Saha araştırmaları ve Kooperatif Destek Noktası - KoopDestek
  • Faaliyet 3. İletişim ve yaygınlaştırma
 • Amaç 3. Faaliyetlerin icrası yoluyla ortaklarımızın insan onuruna yaraşır iş ve geçim kaynaklarına erişimini artırmak

Genç İşi Kooperatif beş ana toplumsal gruba yönelik kooperatifçilik çalışmaları yürütmektedir ve her bir toplumsal grup için izlem belgesi yayınlamıştır.

 1. Geçici koruma statüsü altındaki mülteciler
 2. Ücretsiz ev emekçileri
 3. Ne eğitimde ne istihdamdaki gençler (NEET)
 4. Kent çeperinde yerleşik gruplar
 5. Engelli-engellenmiş bireyler
 • Genç İşi Kooperatif, genel kurul kararı gereğince ortaklarına kâr payı dağıtmayan bir sosyal kooperatiftir. 
 • İzmir Ticaret Odası 51. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Meslek Grubuna üyedir. 
 • Uluslararası Kooperatifler Birliği Gençlik Ağı tam üyesidir. 

Arkaplan

Genç İşi Kooperatif mevcut sosyokratik yönetim yapısı altında Genel Çembere bağlı İletişim Çemberi altında aşağıdaki vizyon ve misyon ile çalışmalarını yürütmektedir:

 • Vizyon: Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi bileşenlerini önceleyerek; uluslararası ve ulusal kamuoyları, karar alıcı aktörler ve medya ile derinlikli ilişkiler geliştirmek; kitle iletişiminin tüm araç ve metodolojilerini kullanarak birbirini besleyen alanlarda Genç İşi Kooperatif özelinde kooperatifçiliğin nitelikli temsilini sağlamak.
 • Misyon: Genç İşi Kooperatif’in sosyokratik düzendeki tüm çemberlerini kapsayıcı, ortaklaşmış ihtiyaç anlayışını merkezine alan uluslararası ve ulusal düzeyde bütünlüklü bir iletişim stratejisi oluşturmak ve iş süreçlerini bu bazda yürütmek. Genç İşi’nin politikalarını, uygulamalarını, yaklaşımlarını planlı, sürekli olarak etkin bir biçimde topluma ve muhataplarına aktarmak takibinde farkındalık yaratmak.

İletişim Çemberi’nin örgütsel iletişim ilkeleri aşağıdaki gibi özetlenebilir

 • Katılım ve gayri merkezilik: SDE bileşenleri ve diğer kooperatiflerin, ağ yapısı ile, alana katılımını kolaylaştırmak ve gücün tek bir noktada/merkezde değil ağın kendisinde olmasına özen göstermek.
 • Şeffaflık: Geçerli bir istisna olmadığı müddetçe desteklere, faaliyetlere ve etkinliklere dair tüm bilgilerin kamuyla paylaşılması yaklaşımını desteklemek.
 • Hesap ve cevap verebilirlik: Görevlerle ilgili eleştiri, talep ya da önerilerin dikkate alınarak bu yönde hareket edilmesini sağlamak ve açık şekilde cevaplamak.
 • Sorumluluk: Özel hayatın gizliliğine dikkat etmek, kişisel verilerin kullanımını sınırlamak, kişi dokunulmazlığına saygı göstermek, kişilerin fikirlerine ve hayatlarına saygılı olmak.
 • Uzlaşma: Çatışmayı derinleştirmek yerine çözüm olanaklarına odaklanmak.
 • Hak temellilik: İletişim edimine konu olan bireylerin temel insan haklarına ve sosyal haklarını korumak ve gözetmek.

Görev

Genç İşi Kooperatif İletişim Çemberi’nin yukarıdaki vizyonu, misyonu ve ilkeleri çerçevesinde çalışmalarına katkı sunulması için aşağıdaki görevleri belirlemiştir:

 • Kooperatif’in iç ve dış paydaşlarıyla yürüteceği iletişimin stratejisinin belirlenmesi.
 • Kooperatif’in sosyal medya hesaplarında paylaşılmak üzere içerik üretilmesi.
 • Kooperatif’in iç iletişim için kullanmış olduğu Microsoft temelli ürünlerin kullanılmasına ilişkin iç kapasite geliştirilmesi.

Görevin zaman zarfı gönüllü ile birlikte belirlenecektir

Yetkinlikler

 • Genç İşi Kooperatif’in çağrısındaki ilke ve anlatıyı tasvip etmek,
 • Genç İşi Kooperatif’in görev ve yöngörüsüne uyumlu hareket etmek,
 • Kültürel, toplumsal cinsiyet, din, ırk, milliyet ve yaş farklılıklarına duyarlı, eşitlikçi tavır göstermek,
 • Kalkınmada hak-temelli yaklaşım sahibi olmak,
 • İç ve dış paydaşlarla açık ve şiddetsiz iletişim kurmak, geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak,
 • Yatay yönetişime, talimat almaksızın çalışmaya, istişare ve yatay geribildirim alışverişine, öz-disiplinli çalışmaya yatkın olmak

Beklenen deneyim ve nitelikler

 • Daha önce bir kuruluşun iletişim çalışmalarını yürütmüş olmak ya da yürütülmesine destek vermiş olmak (max. 5 puan)
 • Daha önce benzer bir kurum için iletişim stratejisi hazırlamış olmak ya da hazırlanma sürecinde yer almış olmak (max. 5 puan)
 • Microsoft Office programlarına aşina olmak (max. 5 puan)
 • Sosyal medya hesabı yönetiminde deneyimli olmak (max 5 puan)

Beklenen kazanımlar

 • Genç İşi Kooperatif bu görevi herhangi bir proje veya sözleşmeli iş kapsamında yapmamaktadır. Görevin gözlemlenmesi ve çıktıların icrası için Kooperatif’in öz insani kaynağını kullanmayı planlamaktadır.
 • Bu görev için tahsis edilmiş herhangi bir maddi kaynak bulunmamaktadır. Görev, ücretsiz gönüllü emek ile yapılacaktır.
 • Üretilecek ve yayınlanacak çıktılarda gönüllünün adı bulunacaktır.
 • Gönüllü olan kişi, sosyal kooperatifçilik ve yeni nesil kooperatifçilik gibi ekosistemde etki yaratma potansiyeli yüksek organizasyonlarla çalışma imkanı bulacaktır.

Genç İşi Kooperatif birlikte çalıştığı hedef gruplara mensup adayları bu gönüllü göreve başvurmaya özellikle davet eder. 

Başvuru şekli

Gönüllü adayları, yukarıdaki görevi üstlenmek için başvurularını [email protected] adresine 10 Nisan 2022 saat 17.00’ye dek aşağıdaki belgeler ile gönderebilirler.

 1. Tercihen fotoğraf içermeyen en fazla 3 sayfa uzunluğunda özgeçmiş.
 2. “Beklenen deneyim ve nitelikler” başlığında belirtilen 4 beklentinin her biri için en fazla 2’şer cümlelik açıklama içeren en fazla 1 sayfalık niyet mektubu.