İletişime Geçin
İzmir
[email protected]
Ph: +905447338254

 

Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif

 

Genç İşi Kooperatif, Sabancı Vakfı desteğiyle “Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif” projesini hayata geçiriyor. Beş ilde (Gaziantep, Konya, Isparta, Hatay, İstanbul) kadın yoğun faaliyet gösteren, beş kooperatife, üç başlıkta (Yönetişim Uygulamaları, Finansal Uygulamalar ve İnsan Hakları) kapasite geliştirme eğitimleri sağlıyor.
AĞUSTOS 2019 – HAZİRAN 2020

 


 


 

Genç İşi Kooperatif, Türkiye’nin ilk bilimsel araştırma ve geliştirme, eğitim kooperatifi olarak Şubat 2015’ten bu yana geçim kaynaklarından yoksun kesimlerin insana yaraşır iş olanaklarına ve temel sosyal haklara erişmeleri için çalışmaktadır. Genç İşi Kooperatif, ilk genel kurulundan aldığı karar gereğince ortaklarına kâr payı dağıtmayan bir sosyal kooperatiftir ve Uluslararası Kooperatifler Birliği Gençlik Ağında Turkiye’nin ilk ve tek temsilcisidir.Genç İşi Kooperatif, hak temelli çalışan sosyal odaklı kooperatiflerin dayanışmasını sağlamak, savunuculuğunu yapmak ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte çalışır. Kooperatifin temel hedefi, Türkiye’de sosyal kooperatifçiliğin kuramsal ve yasal düzeyde kökleşmesini sağlamaktır.

İhmal edilmiş grupların güvenceli çalışma yoluyla topluma yeniden entegre edilmesini amaçlayan ​sosyal kooperatif modeli,​ iş gücü kapasitesini arttırarak insana yakışır iş olanakları yaratır. Bu model dört farklı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine doğrudan katkı sunar:


     


Genç İşi Kooperatif, AB’de farklı temsillerle yer alan sosyal kooperatiflerin Türkiye’de yaygınlaşması için çalışmalar yürütmektedir. Yeni bir yaklaşım olan sosyal kooperatiflerin savunuculuğunu yapar ve kurulmuş olanlar için yönetişim (katılımcı demokratik) ve finansal sürdürülebilirlik kapasitenin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütür. Tüm bu deneyimler doğrultusunda hazırlanan Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif Projesi ile ​kadın yoğun kurulmuş olan 5 ildeki 5 kooperatife, ortaklarının yönetişim uygulamaları (katılımcı demokratik) ve f​inansal sürdürülebilirlikleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği, üreme sağlığı, kadına yönelik şiddet, engelli hakları, kadının insan hakları konularını içeren ​kapasite geliştirme eğitim modülleri uygulanacaktır.

 


 

Eğitim modülleri 7 gün bazında planlanmıştır. Her kooperatiften ​20,​ toplam ​100 kadın ortağın bu eğitim programına dahil edilmesi sağlanacaktır. Bu eğitimlerin ardından her kooperatifin kendi içinde belirlediği 3 ortağa; toplam ​15 kadına mentörlük eğitimi verilecektir. Bu bağlamda edinilen bilgi ve deneyimler farklı kadın kooperatiflerine mentörlük programı ile aktarılabilecektir. Tüm kooperatiflerde bulunan ​mentörler ile çevrimiçi görüşmeler ​yapılarak gelişmeler izlenecektir, uygulama süreci değerlendirilecektir.

 

Proje uygulama döneminin ilk çeyreğinde (Ağustos, Eylül, Ekim 2019) projenin ön hazırlıkları ve tüm kooperatiflerin ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek sonrasındaki 7 ayda eğitimler ve ölçme değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

 

Hedef 1: 5 kooperatif ortağı toplam 100 kadına f​inansal sürdürülebilirlik eğitimlerinin sağlanması ile ​ekonomik hayata katılımlarının güçlendirilmesi.

 

Hedef 2: 5 kooperatif ortağı toplam 100 kadına ​yönetişim (katılımcı demokratik) atölyelerinin uygulanmasıyla kooperatif ortaklarının ​mikro demokrasi çalışmaları ​gerçekleştirmesi sağlanarak ortakların kendi yönetişim sistemini oluşturma ve savunma kapasitelerinin artırılması. ​

 

Hedef 3: 5 kooperatif ortağı toplam 100 kadına yönelik t​oplumsal cinsiyet eşitliği, üreme sağlığı, kadına yönelik şiddet ve kadının insan hakları konularını içeren ​kapasite geliştirme eğitim modüllerinin uygulanmasıyla kadınların insan hakları konusunda farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin arttırılması. ​

 

Hedef 4: 2 kooperatif ortağı toplam 50 kadına engelli haklarına yönelik atölyeler uygulanarak kadınların ​engellileri konu alan insan hakları konularında farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin arttırılması. ​

 

Hedef 5: ​15 kadına yönelik düzenlenecek mentörlük eğitimleri sonucunda mentörlerin bölgedeki diğer kadınlara yönelik sağlayacağı bilgi ve deneyim aktarımı ile ekonomik hayata katılımın ve kadının insan haklarındaki bilgi düzeyi ve farkındalığı oluşan kadın sayısının artması. ​

 

Hedef 6: Projede uygulanacak kapsamlı eğitim modüllerinin Türkiye’de yaygın olarak ​kullanılabilecek bir model ​olarak tasarlanması.


Back

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası