İletişime Geçin
İzmir
[email protected]
Ph: +905447338254
Genç İşi Kooperatif kâr amacı gütmeyen bir bilimsel araştırma, geliştirme ve eğitim kooperatifidir. İzmir merkezli kooperatif 2015 Şubat ayından bu yana faaliyet göstermektedir.
Ulusal ölçekte yeni nesil kooperatifler topluluğunun, küresel ölçekte Uluslararası Kooperatifler Birliği Gençlik Komitesinin üyesidir.
Kooperatif, dezavantajlı grupların istihdama, geçim kaynaklarına ve sosyoekonomik haklara erişimini sağlamayı amaçlar. Kendisinin deneyimlediği eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir yöntemleri yaygınlaştırır. Bu doğrultuda kapasite geliştirme ve araştırma faaliyetleri yürütür.

Genç İşi Kooperatif
genel kurul kararı gereğince ortaklarına kâr payı dağıtmayan
bir sosyal kooperatiftir.

Ortaklarımız

Kooperatifçilik aracını kullanarak herkes için bir ekonomi yaratmak için çalışıyoruz.

Çağrı

>

Biz yeni nesil kooperatifçiler olarak eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiye inanıyoruz.

Neslimiz muazzam boyuttaki eşitsizlik, çevresel yıkım, yoksulluk ve artık bizlere hizmet etmeyen siyasi kurumlar ve mekanizmalar miras almış bulunuyor. Bizler, şahsi mülkiyete ve sermaye birikimine dayalı ekonomi için değil, ortaklaşa sahiplenilen bir dünya için çalışıyoruz.

>

Kooperatifçilik hareketinin toplumu değiştirebileceğine inanıyoruz.

Koperatifçilik, anlamlı ve hakkaniyetli çalışmayı mümkün kılar, ihmal edilmiş bireyleri ve toplulukları güçlendirir, halkımızın ve gezegenimizin müşterek refahını temin eder.

>

Kaybedilenleri topluma geri kazandırıyoruz.

Bizler kooperatif modeli ile barınmadan beslenmeye, çalışma yaşamından kamusal alanlara dek yaşamımızı etkileyen tüm sahalara etki ediyoruz.

>

Yeni nesil kooperatifçiler tüm dünyada demokratik, eşitlikçi, toplumsal ve çevresel duyarlılığa sahip bir kooperatifçiliği örgütlüyor.

Genç İşi Kooperatif olarak biz Türkiye’de bu sorumluluk ile durmaksızın çalışıyoruz.

>

Patronsuz, eşitlikçi ve adilane bir biçimde üreterek etkin ve yaygın bir sosyal kooperatifçiliği Türkiye’de ilmek ilmek örüyoruz.

Başka bir dünya mümkün diyen tüm sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerini bu yola davet ediyoruz.

>

Çünkü biliyoruz: Birlikten daima kuvvet doğar!

Tüm üye kooperatiflerce kabul edilen Young European Cooperators Network Manifestosu temel alınmıştır.

Sosyal Kooperatiflerin
Ayırt Edici Özellikleri

Ne Yaparız?

İşsizlik, eşitsizlik, ekonomik darboğaz, yoksulluk ve dışlanma gibi sorunlar, geleneksel işletmelere alternatif örgütlenme modellerini gerekli kılıyor. Sosyal dayanışma ekonomisi işte bu sıradışı modellerden biri.
Sosyal dayanışma ekonomisi, dayanışmayı kamçılayan, sosyal ve ekonomik amaçlar güden, mal, hizmet ve bilgi üreten kooperatif, dernek, vakıf ve sosyal işletmelerden oluşur. Genç İşi Kooperatif eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiyi inşa etmek için çalışır. Bu yolda, sosyal dayanışma ekonomisi (SDE) ve özel sektör aktörleri ile iş birliği yapar.
Eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiyi kooperatifçilik yoluyla inşa eden Genç İşi Kooperatif programı üç ana bileşenden oluşur:
Amaç 1.

Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özel sektörün insana yakışır iş imkanları sunma kapasitelerini güçlendirmek

Hizmet 1. Kapasite geliştirme, mentörlük ve teknik destek

Amaç 2.

Sosyal dayanışma ekonomisinde ve özel sektörde insana yaraşır iş iklimine ilişkin veri ve bilgi havuzunun iyileştirilmesi

Hizmet 2.İnsana yaraşır iş konusunda veri toplanması ve farkındalığın artırılması KoopDestek

Hizmet 3. Paydaşların bir araya getirilmesi ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi

Amaç 3.

Kooperatif hizmetlerinin sağlanması yoluyla ortaklarımızın insan onuruna yaraşır işe erişimini artırmak

Nasıl Yaparız?

Patronsuz

Kooperatif patronsuzdur, yatay ilişkiye dayalıdır. Tercih hakkı ve gönüllülük esastır.

Eşit işe eşit ücret

Kooperatifte çalışan ortak ve gönüllülerin her biri harcadıkları emek karşılığında aynı birim ücreti kazanırlar.

Adil paylaşım

Kooperatif, kazancın yüzde 25’ini idari giderler için alır artakalanı emek verenler arasında çalıştıkları zamana göre paylaştırır.

Yetkin kadro

Kooperatif, alanında uzman kişileri istihdam eder. Her ortak eğitimi ve deneyimiyle uyumlu işlerde görev alır.

Kolektif ve katılımcı

Çalışmamız ve çıktılarımız bireysel değil kolektiftir. Çalışmalarımızı daima çözüm ortaklarımız ile birlikte yürütürüz.

Birlikte öğrenerek

Kooperatif reçete sunmaz. Aslolan çözümü birlikte bulmaktır. Hatalarımızdan öğrenip daha iyisi için çalışırız.

Etik Kurallar ve
Çalışma İlkeleri Yönetmeliği

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütününü kapsar.

Genç İşi Kooperatif’in temel değerleri ve ilkeleri, iş etiği kurallarımıza rehberlik eder; tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı oluşturur.

Genç İşi Kooperatif Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği taslağı 2020 yılının ikinci yarısında  hazırlanmış, tüm ortak ve gönüllülerin katılımıyla üç genel istişare toplantısı düzenlenmiş, nihai hale gelen Yönetmelik tüm ortak ve gönüllülerce imzalanmış, Genel Kurul’da oybirliği ile kooperatif ana sözleşmesinin ilgili maddelerine eklenmiştir.

20 Adımda Kooperatif Kuruluş Rehberi

Kooperatif
Kuruluş Aşamaları

Neler Yaptık?

Kooperatif Danışmanlığı ve Savunuculuğu

Sınır Tanımayan Kooperatifçiler

The Hollings Center for International Dialogue desteğiyle Sınır tanımayan kooperatifçiler: Sosyal kooperatif kapasitesinin artırılması için uluslararası çalıştay faaliyeti kapsamında Genç İşi Kooperatif ABD, Tunus, Lübnan ve Türkiye’den 25 öncü sosyal kooperatifçiyi İstanbul’da buluşturdu. Ulusal yaygınlaştırma faaliyeti, ILO Ankara işbirliğiyle Gaziantep’te 95 mülteci ve yerel topluluk mensubuna kooperatifçiliğe giriş semineri şeklinde yapıldı.

Gençler için Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle yaş ortalaması 22 olan 25 gence Türkiye’de ilk kez Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş Eğitim modülü uygulandı. Eğitim, katılımcı gençlere takım çalışması, kolektif üretim, sosyal kooperatifçiliğin temel ilke ve örneklerini aktararak yerel toplumsal sorunlara kooperatif çözümler üretme yatkınlığı kazandırdı.

Sosyal Kooperatifçilik Örgütlenme Çalışmaları

Hak-temelli sosyal-odaklı kooperatiflerin dayanışmasını sağlamak, savunuculuk ve kapasite-geliştirme alanında işbirliği yapmak amacıyla Sivil Düşün AB Programı desteğiyle İspanya, İtalya, Belçika, Hırvatistan deneyimleri yerinde incelenmiş, işbirliği ve dayanışma ağları kurulmuştur.

Yerel Yönetimler için Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Yurtdışında incelenen iyi örnekler ışığında sosyal kooperatifçiliğin yerel toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmesine imkan tanıyan koşulları yaratan yerel yönetimlere bir dizi eğitim verilmiştir.

Taban Örgütlenmeleri için Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle 2019 yılı ilk yarısında “Herkes için Sosyal Kooperatifçilik: Eğitim ve Kapasite Geliştirme Yoluyla Toplulukları Güçlendirmek” çalışması kapsamında 8 ilde (İzmir, Balıkesir, İstanbul, Çorum, Rize, Burdur, Isparta, Muğla) 9 taban örgütlenmesine kapasite geliştirme eğitimleri verildi. İhtiyaçlara göre özelleştirilen eğitim modüllerinden 154 aktivist faydalandı.

Duyarlı İşletmeler Konferansı

Uluslararası Duyarlı İşletmeler Konferansı 18-19 Nisan 2019’da İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde FES Türkiye ve Hollings Center işbirliğiyle düzenlendi. Çevresel ve sosyal duyarlılık sahibi uygulamaların yaygınlaşması ve özel sektör-kooperatif arası işbirliği yolları tartışıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

MUDEM, Sosyal Girişimcilik - Dayanışma Ekonomilerine Yönelik Eğitim ve Kooperatif Yatkınlık Ölçümü

Mülteci Destek Derneği’nin yürütücüsü olduğu “Türkiye’deki Mülteci Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi ve Sosyal ve Ekonomik İstikrarını Sağlama Projesi” kapsamında farklı milletlerden  mülteci  kadınlar ile ev sahibi topluluk kadınlarının katılımıyla Sosyal Girişimcilik ve Dayanışma Ekonomilerine yönelik Eğitim serisi (Türkiye’nin farklı bölgelerinden çevrimiçi olarak toplam 275 başvuru alınmış, başvurular neticesinde 100 faydalanıcı davet edilerek, 4 farklı grupta eğitimler sağlanmıştır.) gerçekleştirilmiş, eğitim topluluğunun kooperatif iş modeline yatkınlığının ölçümü sağlanmıştır.

Proje Geliştirme ve Uygulama

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Yerel Toplumsal Kalkınma Projeleri

İzmir işgücü piyasası etkinliğinin artırılması, kooperatif ve aile çiftçilerinin rekabetçi üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması, yerel sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımı gibi farklı alanlarda derneğe ait kurumsal projeler hazırlanmaktadır.

İzmir Çocuk Müzesi Projelendirme

İzmir’de kurulması planlanan 6-15 yaş grubuna yönelik eğitim, kültür ve sosyalleşme merkezi için kapsamlı projelendirme, çevrimiçi anket analizi ve projelendirme hizmeti.

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) 7. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı - Danışmanlık Hizmeti

Genç İşi Kooperatif, IPA II kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP)’nın uygulanmasına teknik destek sağlayan Fondazione Giacomo Brodolini (FGB)’ye, 7. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısında raportörlük hizmeti sunmuştur.

Saha Araştırması ve Veri Analizi

İŞte Genç Projesi Saha Araştırması

İzmir Valiliği yürütücülüğünde Erasmus+ KA3 Yapılandırılmış Diyalog Projesi kapsamında, genç işgücünde hassas gruplara odaklanan 514 örneklemli saha araştırması ve veri analizi yapılmış, Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Metni yazılmıştır.

Sosyal Kooperatifçilik Araştırma Raporu

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği için kooperatifçilik araştırma raporu ve yerel zanaatkârları örgütleyen kooperatif model önerisi hazırlanmıştır.

``Coops to Coast- Karadeniz Kıyıları Türk-AB Balıkçı Kooperatiflerinin İşbirliğiyle Gelişiyor`` Projesi Araştırma Raporu

Halieus İtalya ve Karadeniz Bilim Teknoloji ve Kültür Derneği işbirliğiyle “Coops to Coast- Karadeniz Kıyıları Türk-AB Balıkçı Kooperatiflerinin İşbirliğiyle Gelişiyor” Projesi kapsamında Artvin-Rize Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Mevcut Durum Tespiti’ne ilişkin rapor hazırlandı. Bölgede yer alan 24 su ürünleri kooperatifi ile yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapıldı, önceki araştırmalar ile kıyaslamalar yapıldı, bölgede kooperatifçiliğin gelişimine yönelik politika önerileri rapora eklendi.

Stratejik Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme

S.S. Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 1991 yılında kurulan 3000+ ortaklı 4 mağazada hizmet veren tüketim kooperatifine insan kaynakları yönetimi, personele yönelik verimlilik araçları eğitimi, ortaklara yönelik kooperatifçilik seminerleri, ve hibe marifetiyle yurtdışındaki tüketim kooperatifi pratiklerinin incelenmesi için uluslararası hareketlilik hizmeti verilmiştir.

SADA Kadın Kooperatifi Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Genç İşi Kooperatif, Haziran 2019 – Haziran 2020 arasında ILO ile işbirliği yaparak, SADA Kadın Kooperatifi’nin yönetsel ve mali sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için, kooperatif ortaklarına ihtiyaç analizleri doğrultusunda kapasite geliştirme eğitimleri sundu. Kooperatif ortaklarının, kooperatiflerde yönetişim, iletişim, mali idare, hukuki sorumluluklar ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitimler ve atölyeler düzenlenmiştir.

TRC1 Bölgesi Sürdürülebilir Kooperatifçilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

İpekyolu Kalkinma Ajansı’nın oluşturduğu teknik şartname doğrultusunda, Genç İşi Kooperatif’in 5 uzman ortağı tarafından yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri icra edilmiştir. Eğitimler Adıyaman’ın iki ilçesi olan Kahta ve Besni’de ve Gaziantep’te Eylül 2022’de gerçekleşmiştir. İş kapsamında 5 uzman tarafından toplam 379 saat eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

Sayılarla

Genç İşi Kooperatif

0

Saat

Yıllık Harcanan Emek

0

Euro

Yönetilmiş Bütçe

İzlem

Genç İşi Kooperatif, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle hassas gruplara yönelik kooperatifleşme izlemini ilgili paydaşlara danışarak geliştirdi.
Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs 2019) vesilesiyle  yayınlanan belgeler gelecek dönemde kooperatifin izleyeceği yolu, yöntemi ve yöngörüyü yansıtıyor.
Üyesi Olduğumuz

Topluluklar

Uluslararası Kooperatifler Birliği Gençlik Ağı tam üyesiyiz.

İzmir Ticaret Odası 51. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Meslek Grubuna üyeyiz.

Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğunun kurucu bileşeniyiz.

EĞİTİM

Kooperatifçilik
Eğitim Seti

Genç İşi Kooperatif
Basın Kiti

Yeni Logomuzun Hikayesi

Dandelion

Herkes için kırların en büyüleyici bitkisi, üfleyince dağılan sihirlintopçuklarıyla karahindiba!

Papatyaya benzeyen sarı çiçekleri tohuma dönüşünce beyaz tüycükleri oluşur. Rüzgârla uçuşan tohumları sayesinde geniş alanlara yayılan bir bitkidir.

Kökleri ile toprağın açılıp havalanmasını, dolayısıyla nemli ve solucanlara uygun hâle gelmesini sağlar. Böceklerin ve arıların en sevdiği bitkilerden biri olduğundan doğadaki düzenin etkili aktörlerindendir.

Dünyanın her yerinde yüzyıllardır yetişmesi, yenebilirliği ve şifalı bitkilerden oluşu ile insanlar için de hep önemli bir bitki olmuştur.

Daire

Başı ve sonunun olmayışıyla daire tamamlanmışlığın, ebediyet ve kusursuzluğun evrensel bir simgesidir. Eril ve dişil ilkeleri temsil eder ve yaşam döngüsünü ifade eder.

Canlı Mercan

Canlı Mercan, kendimizi aydınlık ve yaşamla doldurma, ego olmadan genişleme, topluluğumuza güvenme, kendimizden daha güzel ve daha büyük bir şey inşa etmek için birlikteliği ve birliği kucaklama yeteneğini temsil eder.

İş Birliği ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için,
bizimle iletişime geçin.

Kooperatifçilik aracını kullanarak herkes için eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak için çalışıyoruz.

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası